Договір-оферта з надання послуг по залученню клієнтів

ПРЕАМБУЛА

Цей документ є офіційною письмовою публічною офертою POSTOPLAN OU, компанії з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою у Естонії під номером 14726315, маючу юридичну адресу: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412, іменовану у подальшому «Принципал», укласти Договір на надання послуг по залученню клієнтів (далі - Договір).

Лице, яке акцептує оферту, розглядається як «Агент», який вступив з Принципалом у договірні відносини на перелічених нижче умовах.

Агент і Принципал окремо мають назву «Сторона», а спільно - «Сторони» агентського договору. Договір рахується укладеним з моменту акцептування.

Факт натискання на кнопку «Зареєструватися» під час реєстрації на сторінці сайту Принципала визнається Сторонами акцептом, тобто згодою Агента укласти з Принципалом агентський договір на умовах цієї оферти.

У момент акцепту Договору привласнюється унікальний номер.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Принципал доручає, а Агент приймає на себе обов’язок від свого імені і за рахунок Принципала здійснювати залучення клієнтів для користування сервісом управління соцмережами і мессенджерами POSTOPLAN, що належить Принципалу. Під сервісом управління соцмережами і мессенджерами POSTOPLAN маються на увазі вебсайти, а також мобільні додатки, які належать Принципалу.

1.2. Залучення клієнтів здійснюється шляхом розміщення гіпертекстових посилань або частин вебсайту Принципала чи інших наданих Принципалом матеріалів на інтернет-сайтах Агента чи шляхом легальної розсилки електронних листів, які містять посилання.

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Принципал зобов’язаний:

2.1.1. Забезпечити працездатність системи управління соцмережами і мессенджерами POSTOPLAN, встановленої на сайтах Принципала, інформувати Агента про можливі зміни у роботі системи.

2.1.2. Зареєструвати Агента у якості партнера на сайті Принципала і привласнити індивідуальний код-ідентифікатор.

2.1.3. Організувати облік переходів клієнтів з сайтів Агента на сайт Принципала, а також вести контроль за фактичними продажами послуг, здійсненими клієнтами у результаті таких переходів.

2.1.4. Виплачувати агентську винагороду у порядку і розмірі, встановленому у відповідності з розділом 3 цього Договору.

2.1.5. Надавати консультацію по роботі системи управління соцмережами і мессенджерами POSTOPLAN, необхідну для виконання Агентом своїх обов’язків, у робочий час Принципала по електронній пошті.

2.1.6. Вимагати від Агента припинити які-небудь дії, що вводять користувача в оману відносно характеру сайту Принципала і його властивостей.

2.1.7. Відмовитися від виконання договору без виплати належної Агенту винагороди у випадку порушення останнім  п.п. 2.2.6. — 2.2.10. цього договору.

2.1.8. Принципал має право в односторонньому порядку змінити умови договору з обов’язковим сповіщенням Агента по електронній пошті не пізніше, ніж за місяць до вступу цих змін в силу.

2.1.9. Принципал має право в односторонньому порядку розірвати договір з Агентом без пояснення причин з обов’язковим сповіщенням Агента по електронній пошті і виплати належної винагороди відповідно встановленому порядку розрахунків.

2.2. Агент зобов’язаний:

2.2.1. Розмістити на своїх сайтах гіпертекстові посилання, частини вебсайту Принципала чи інші надані Принципалом матеріали, направляючі клієнтів на сервіс управління соцмережами і мессенджерами POSTOPLAN, що належить Принципалу.

2.2.2. Розмістити частини вебсайту Принципала без яких-небудь змін зовнішнього вигляду та принципів роботи цих частин.

2.2.3. Будь-якими доступними засобами спонукати користувачів сайтів Агента скористатися сервісом управління соцмережами і мессенджерами POSTOPLAN Принципала.

2.2.4. Негайно інформувати Принципала про всі випадки збоїв, неточностей і помилок у роботі системи управління соцмережами і мессенджерами POSTOPLAN.

2.2.5. За запитом Принципала надавати звіт про проведені заходи по просуванню сервісу управління соцмережами і мессенджерами POSTOPLAN.

2.2.6. Не розсилати електронних листів та інших повідомлень користувачам мережі Інтернет без явної їх на те погоди.

2.2.7. Не займатися посилальним, поштовим та іншими видами СПАМу.

2.2.8. Не створювати паразитне навантаження на сайт Принципала. Під паразитним навантаженням маються на увазі переходи на сайт Принципала, здійснені не з метою замовлення послуг у особистих цілях користувачів інтернет-сайтів Агентів, але з метою штучного завищення показників Агента, або зниження продуктивності роботи сайту Принципала.

2.2.9. Не використовувати для просування послуг Принципала домени, назви яких співзвучні з назвами сайтів Принципала. Також не створювати копії сайтів Принципала.

2.2.10. Утримуватися від вчинення дій, заборонених законодавством, а також будь-яких дій, в результаті вчинення яких може бути завдана шкода діловій репутації Принципала і/або Принципал може бути залучений до судових розглядів, предметом яких, у тому числі, але не обмежуючись, є суперечки про права на результати інтелектуальної діяльності і/або засоби індивідуалізації, суперечки з поживачами, суперечки з державними органами відносно оподаткування Агента, а також необхідності отримання Агентом дозволів на виконання дій.

3. ВИНАГОРОДА АГЕНТА. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Винагорода Агента за залучення клієнтів виплачується Принципалом за покупки статусу VIP, що відбулися у результаті переходів за посиланням Агента на сайт Принципала. Статус VIP - це можливість користуватися розширеним функціоналом сайту.

3.2. Для розрахунку агентської винагороди приймаються покупки статусу VIP на будь-який період часу: на 15, 30, 90, 180, 365 днів чи Lifetime.

3.3. Розмір агентської винагороди розраховується як оплата за покупку статусу VIP на сайтах Принципала. Розмір агентської винагороди вказаний у адміністративній частині сайту Принципала. Ви самі декларуєте та платите податки у своїй країні. Підвищення розміру агентської винагороди може бути обумовлено додатково у приватному порядку.

3.4. Принципал надає Агенту відомості про його винагороду, отримані від покупок статусу VIP за посиланнями Агента у режимі реального часу у особистому кабінеті Агента на сайті Принципала.

3.5. Виплата винагороди Агенту здійснюється за запитом Агента, оформленим у особистому кабінеті Агента. Умови цих виплат вказуються у особистому кабінеті Агента. Виплати здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на платіжні реквізити Агента, вказані у особистому кабінеті.

3.6. Приймаючи умови цієї оферти, Агент підтверджує, що ознайомився з умовами агентської програми.

3.7. У випадку, якщо сума доступної агентської винагороди менше мінімальної (мінімальна сума платежу вказана у особистому кабінеті на сайті Принципала), Принципал має право провести виплату у той період, коли накопичена сума агентської винагороди перевищить мінімальну суму.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1. Посвідчення волевиявлення Агента за допомогою виконання дій, вказаних у останньому абзаці преамбули Договору, а також використання у подальшому унікальних логіна і пароля для доступу у особистий кабінет Агента на сайті Принципала, за допомогою якого можуть здійснюватися окремі юридичні значущі дії у рамках виконання Договору, Сторони визнають аналогом власноручного підпису лиця, уповноваженого на укладення і виконання договору від імені Агента.

4.2. За запитом Принципала, Агент зобов’язаний вчасно, не пізніше 5 робочих днів, підписати і направити на його адресу текст документів, зумовлюючих виконання цього договору за допомогою іншого лиця, на паперовому носителі. 

4.3. Агент зобов’язується вчасно сповіщати Принципала про зміни реквізитів Агента і лиці, уповноваженому на виконання Договору від його імені.

4.4. При виявленні факту надання Агентом недостовірних відомостей при проходженні процедури реєстрації чи під час виконання Договору, Принципал має право за своїм вибором вимагати надання належних документів, засвідчуючих відомості про Агента чи/або відмовитися від виконання Договору без виплати Агенту винагороди.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому діючим законодавством Естонської Республіки. 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з договору, якщо воно виявилось наслідком обставин непереборної сили і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань з цього Договору, при цьому термін виконання зобов’язань з договору відсувається пропорційно часу, впродовж якого діяли такі обставини.

6.2. Сторона, для якої створювалась неможливість виконання зобов’язань з договору, зобов’язана сповістити іншу сторону про наступ таких обставин у письмовій формі впродовж трьох робочих днів з дня їх наступу.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки з цього Договору вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У випадку неможливості врегулювання суперечки шляхом переговорів, суперечка підлягає розгляданню у встановлений законодавством Естонської Республіки і передається на розгляд у Арбітражний суд Естонії.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір вступає в силу з моменту акцепта його Агентом і діє 1 календарний рік з дати акцепту. У випадку, якщо жодна з сторін не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення терміну дії цього договору не заявить про свій намір розірвати договір, договір автоматично пролонгується на кожен наступний календарний рік.

8.2. Будь-яка з сторін може відмовитися від виконання цього Договору в односторонньому позасудовому порядку, сповістивши іншу сторону у письмовому вигляді за 30 днів до передбачуваної дати розірвання. Зобов’язання сторін припиняються після виконання всіх зобов’язань, вказаних у Договорі.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Жодна з Сторін цього Договору не має права яким-небудь чином передавати свої права і обов’язки по цьому Договору третім лицям без попередньої письмової згоди іншої сторони.

9.2. Листування між сторонами, а також обмін інформацією і сповіщеннями здійснюється по електронній пошті за адресами, вказаними у цьому договорі.

9.3. За всіма питаннями, не врегульованими цим Договором, Сторони керуються діючим законодавством Естонської Республіки.

10. РЕКВІЗИТИ ПРИНЦИПАЛА

Найменування: POSTOPLAN OU
Адреса: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412