Pagkakasundo sa alok sa serbisyo ng pagbili ng kostumer

PAUNANG SALITA

Ang dokumentong ito ay ang opisyal na isinulat na pampublikong alok ng POSTOPLAN OU, isang limitadong panangutang kumpanya na nakarehistro sa Estonia sa ilalim ng numero  14726315 na may legal na address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412, na tinukoy rito bilang Prinsipal, upang pasukdulin ang Contract for Customer Attraction Services (tinukoy rito bilang Contract).

Ang taong tumatanggap sa alok ay ituturing na "Ahente" na papasok sa kontratang relasyon sa Principal sa kundisyong nakasaad sa ibaba.

Ang Agent at Principal ay hiwalay na tutukuying "Partido" at magkasama bilang "Mga Partido" sa kasunduang ahensya. Ang kasunduan ay ituturing na napasukdol na sa sandaling masang-ayunan.

Ang katunayan ng pagpindot sa buton na "Register" sa rehistrasyon sa website page ng Principal ay kikilalanin ng mga Partido bilang pagtanggap, gaya ng pagkonsinte ng Ahente upang pasukdulin ang isang kasunduang ahensya kasama ang Prinsipal sa mga termino at kondisyon ng alok na ito.

Sa simula ng pagtanggap, magtatalaga ng isang bukod-tanging numero sa Kasunduan.

1. PAKSA NG KONTRATA

1.1 Ibinibigay ng Prinsipal at tinatanggap ng Ahente ang obligasyon, sa kanyang sarili at sa panig ng Prinsipal, na manghikayat ng mga kostumer na gamitin ang serbisyo ng pamamahala ng mga social network at mga messenger na POSTOPLAN, na pag-aari ng PRINSIPAL. Ang serbisyo ng pamamahala ng mga social network at messenger ng POSTOPLAN ay nangangahulugang mga website at mobile application na pag-aari ng Principal.

1.2 Ang paghikayat ng mga kostumer ay isinasagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga hypertext link o bahagi ng website ng Prinsipal o ibang mga material na ibinigay ng Prinsipal sa mga website ng Ahente, o sa pamamagitan ng legal na pagpapadala ng mga email na may mga link.

2. MGA KARAPATAN AT OBLIGASYON NG MGA PARTIDO

2.1. Ang prinsipal ay dapat:

2.1.1. Siguruhin ang pagiging laang magamit ng sistema ng pamamahala POSTOPLAN social network at messenger na naka-install sa website ng Prinsipal, bigyang-alam ang Ahente hinggil sa mga posibleng pagbabago sa sistema.

2.1.2. Irehistro ang Ahente bilang isang Kasosyo sa website ng Prinsipal at magtalaga ng isang indibidwal na identifier code.

2.1.3. Mag-organisa ng mga tala ng mga customer conversion mula sa mga website ng Ahente tungo sa website ng Prinsipal, at kontrolin din ang aktwal na pagbenta ng mga serbisyo na ginawa ng mga kostumer bilang resulta ng gayong mga transisyon.

2.1.4. Magbayad ng kabayaran sa ahente sa paraan at halagang naitatag ayon sa Seksyon 3 ng Kasunduang ito.

2.1.5. Magbigay ng payo sa operasyon ng  sistema ng pamamahala POSTOPLAN social network at messenger, na mahalaga para sa pagsasagawa ng mga tungkulin ng Ahente, sa oras ng trabaho ng Prinsipal sa pamamagitan ng email.

2.1.6. Hilingin sa Ahenteng ihinto ang anumang aksyon na magliligaw sa gumagamit hinggil sa kalikasan ng website ng Prinsipal at mga pag-aari nito.

2.1.7. Itanggi ang pagpapatupad ng kontrata nang hindi nagbabayad sa Ahente sa kaso ng paglabag ng Ahente sa 2.2.6 - 2.2.10 sa kasunduang ito.

2.1.8. Ang Prinsipal ay may karapatang sarilinang baguhin ang mga termino ng kasunduan na may mandatong notipikasyong e-mail sa Ahente na hindi lalampas sa isang buwan bago umepekto ang mga pagbabagong ito.

2.1.9. Ang Prinsipal ay may karapatang sarilinang tapusin ang kasunduan sa Ahente nang walang paliwanag ng mga dahilan sa mandatong notipikasyong e-mail ng Ahente at kabayaran ayon sa naitalagang gawain.

2.2. Ang ahente ay dapat:

2.2.1. Maglagay ng mga hypertext link, mga bahagi ng website ng Prinsipal o ng ibang materyal na bigay ng Prinsipal sa kanilang mga site na nagdadala sa mga kostumer sa  sistema ng pamamahala POSTOPLAN social network at messenger na pag-aari ng Prinsipal.

2.2.2 Ilagay ang mga bahagi ng website ng Prinsipal nang walang pagbabago sa itsura at mga prinsipyo ng paggawa sa mga bahaging ito.

2.2.3. Sa anumang laang kaparaanan, hikayatin ang mga bisita sa mga website ng Ahente upang gamitin ang serbisyo ng pamamahala ng mga social network at messenger ng POSTOPLAN.

2.2.4. Agad na sabihan ang Prinsipal hinggil sa lahat ng kabiguan, di-pagkakatugma at kamalian sa sistema ng POSTOPLAN.

2.2.5. Sa hiling ng Prinsipal, magbigay ng ulat sa mga aktibidad na isinagawa upang itaguyod ang serbisyong pamamahala ng social network at messenger ng POSTOPLAN.

2.2.6. Hindi magpadala ng mga email at iba pang mensahe sa mga gumagamit ng Internet nang wala silang tahasang pagkonsinte.

2.2.7. Hindi sumali sa link, mail o ibang uri ng SPAM.

2.2.8. Hindi lumikha ng isang parasitong load sa website ng Prinsipal. Ang parasitikong load ay nangangahulugang ang paglipat tungo sa website ng Prinsipal, ginawa hindi para sa layuning mag-order ng mga serbisyo para sa mga personal na pangangailangan ng mga bisita sa website ng Ahente, kundi upang artipisyal na palobohin ang gawa ng Ahente o bawasan ang gawa ng website ng Prinsipal.

2.2.9. Hindi gamitin ang promosyon ng mga domain ng mga serbisyo ng Prinsipal na ang mga pangalan ay kahawig ng mga pangalan ng mga webiste ng Prinsipal. Gayundin ay hindi lilika ng anumang kopya ng mga website ng Prinsipal.

2.2.10. Iwasan ang mga aksyong ipinagbabawal ng batas, gayundin ang anumang aksyn na maaaring magresulta sa panganib sa reputasyon ng negosyo ng Prinsipal at/o maaaring masangkot ang Prinsipal sa mga legal na pagdinig, na ang paksa, ay kinabibilangan, ngunit hindi limitado sa, mga pagtatalo hinggil sa mga karapatan sa mga resulta ng intelektwal na aktibidad at/o paraan ng indibidwalisasyon, mga pagtatalo sa mga tagakonsumo, mga pagtatalo sa mga awtoridad ng pamahalaan hinggil sa pagbubuwis ng Ahente, gayundin ang pangangailangang kumuha ang Ahente ng mga permiso upang gawin ang mga aktibidad.

3. SAHOD NG AHENTE. MGA KONTRATANG KABAYARAN

3.1. Ang gantimpala ng Ahente sa paghikayat ng mga kliyente ay babayaran ng Prinsipal para sa mga pagbili ng VIP status, na bunga ng pagpindot sa link ng Ahente tungo sa website ng Prinsipal. Ang VIP status ay isang pagkakataon na gamitin ang mga advance na pangsyunalidad ng website.

3.2. Upang makalkula ang bayad sa Ahente, ang mga pagbili ng VIP status ay natanggap sa anumang panahon: 15, 30, 90, 180, 365 araw o Habambuhay.

3.3. Ang halaga ng bayad sa Ahente ay kakalkulahin bilang bayad sa pagbili ng VIP status sa website ng Prinsipal. Ang halaga ng bayad ng Ahente ay nakalagay sa administratibong bahagi ng website ng Prinsipal. Magdedeklara at magbabayad ka ng buwis sa sarili mong bansa. Ang pagtaas sa halaga ng bayad sa Ahente ay maaaring pag-usapan pa nang pribado.

3.4. Magbibigay ang Prinsipal sa Ahente ng impormasyon hinggil sa kanyang kabayarang natanggap mula sa mga pagbili ng VIP status sa pamamagitan ng mga link ng Ahente nang real time sa personal na account ng Ahente sa website ng Prinsipal.

Isasagawa ang pagbabayad ng kabayaran sa Ahente kapag humiling ang Ahente, na ibibigay sa personal na account ng Ahente. Ang mga termino ng mga pagbayad na ito ay nabanggit sa personal na account ng Ahente. Ginagawa ang pagbabayad sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo tungo sa mga detalye ng Ahente, na nakalagay sa personal na account.

3.6. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga termino ng alok na ito, kimukumpirma ng Ahente na nabasa niya ang mga termino ng programa sa ahensya.

3.7. Kung ang halaga ng nakalaang bayad sa ahente ay mas mababa sa minimum na halaga (ang minimum na halaga ng bayad ay nakalagay sa personal na account sa website ng Prinsipal), may karapatan ang Prinsipal na magbayad sa panahon kung saan ang naipong halaga ng bayad sa ahente ay lampas na sa minimum na halaga.

4. MGA ESPESYAL NA KONDISYON

4.1. Pagkumpirma ng kalooban ng Ahente sa pamamagitan ng paggawa ng mga aksyong nakasaad sa huling talata ng paunang salita ng Kasunduan, pati na ang paggamit ng isang bukod-tanging login at password upang maaccess ang personal na account ng Ahente sa website ng Prinsipal, kung saan maaaring magawa ang mga legal na aksyon sa loob ng balangkas ng pagpapatupad ng Kasunduan, kinikilala ng mga Partido bilang analogue ng sulat-kamay ng lagda ng taong awtorisadong pasukdulin at ipatupad ang Kasunduan sa ngalan ng Ahente.

4.2 Sa hiling ng Prinsipal, obligado ang Ahente na lagdaan at magpadala sa loob ng 5 araw ng trabaho ang teksto ng mga dokumento na nagbibigay-katwiran sa pagpapatupad ng Kasunduang ito sa papel.

4.3. Ipinangangako ng Ahente na sasabihan ang Prinsipal nang napapanahon hinggil sa anumang pagbabago sa mga detalye ng Ahente at taong awtorisadong ipatupad ang Kasunduan sa ngalan niya.

4.4 Kung nalamang nagbigay ng maling impormasyon ang Ahente sa pagsasagawa ng rehistrasyon o sa pagpapatupad ng Kasunduang ito, may karapatan ang Prinsipal na hilinging maibigay ang naaayong mga dokumento na nagsesertipika sa impormasyon hinggil sa Ahente at/o tanggihan ang pagpapatupad ng Kasunduan nang walang binabayarang anuman sa Ahente.

5. MGA PANANAGUTAN NG PARTIDO

5.1. Sa kaso ng hindi pagtupad o maling pagtupad ng mga obligasyon, mananagot ang mga partido sa paraang nasasaad sa kasalukuyang lehislasyon ng Republika ng Estonia.

6. MGA KAGANAPANG FORCE MAJEURE

6.1. Ang mga Partido ay malaya sa pananagutan para sa kabiguang gawin o maling paggawa ng mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito kung bunga ito ng kaganapang force majeure at kung ang gayong mga kaganapan ay direktang nakaapekto sa paggawa ng mga obligasyon sa Kasunduang ito, kasabay nito ang termino sa pagtupad ng mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito ay naantala nang proporsyon sa panahon kung kailan umiral ang gayong mga kaganapan.

6.2. Ang Partido na walang kakayahang gawin ang mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduan ito ay obligadong magbigay-alam sa kabilang Partido sa sulat hinggil sa pag-iral ng gayong mga kaganapan sa loob ng tatlong araw ng trabaho mula sa petsa ng mga kaganapang ito.

7. PAGSASAGAWA SA PAGRESOLBA NG PAGTATALO

7.1 Mahat ng pagtatalo sa ilalim ng Kasunduang ito ay reresolbahin sa pamamagitan ng negosasyon.

7.2 Kung imposibleng resolbahin ang pagtatalo sa pamamagitan ng mga negosasyon, isasaalang-alang ang pagtatalo ayon sa lehislasyon ng Republika ng Estonia at isusumite sa Arbitration Court ng Estonia.

8. TERMINO NG KASUNDUAN

8.1 Ipapatupad ang Kasunduang ito mula sa sandaling tanggapin ito ng Ahente at balido sa loob ng 1 kalendaryong taon mula sa petsa ng pagtanggap. Sa kaso na wala sa mga partido ang magdeklara matapos ang 30 araw bago ang pagtatapos ng kasunduan ng intensyong tapusin ang kontrata, ang kontrata ay awtomatikong mapapabago para sa bawat susunod na kalendaryong taon.

8.2 Anumang partido ay maaaring tumanggi sa pagpapatupad ng Kasuduang ito nang sarilinan at extrajudicial sa pamamagitan ng pagbibigay-alam sa kabilang partido sa sulat 30 araw bago ang inaasahang petsa ng pagtatapos. Natatapos ang lahat ng obligasyon ng mga Partido matapos matupad ang lahat ng obligasyong nakasaad sa Kasunduan.

9. MGA HULING PROBISYON

9.1. Wala sa mga Partido ng Kasunduang ito ang maaaring maglipat sa anumang paraan ng mga karapatan at obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduan sa mga ikatlong partido nang walang paunang nasusulat na pagkonsinte ng kabilang Partido.

9.2. Ang pagsusulatan sa pagitan ng mga Partido, pati ang palitan ng impormasyon at notipikasyon, ay isasagawa sa pamamgitan ng e-mail na nabanggit sa Kasunduang ito.

9.3. Pamamahalaan ang mga Partido ng kasalukuyang lehislasyon ng Republika ng Estonia sa lahat ng isyung hindi naregulahan ng Kasunduang ito.

10. MGA DETALYE NG PRINSIPAL

Pangalan: POSTOPLAN OU

Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412.