Sporazum o ponudi o usluzi pridobijanja korisnika

PREAMBULA

Ovaj dokument je zvanično pisana javna ponuda POSTOPLAN OU, kompanije sa ograničenom odgovornošću registrovane u Estoniji pod brojem 14726315 sa pravnom adresom: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412, u daljem tekstu Upravnik, za zaključivanje ugovora u uslugama pridobijanja kupca (u daljem tekstu Ugovor). 

Osoba koja prihvata ponudu se smatra “Agentom” koji ulazi u ugovorne odnose sa Upravnikom pod uslovima navedenim ispod.

Agent i Upravnik će biti posebno oslovljeni kao “Strana” i zajedno oslovljeni kao “Strane” u ugovoru. Ugovor se smatra zaključenim od trenutka prihvatanja. 

Činjenica da klik na dugme “Registruj” tokom registrovanja na sajt Upravnika strane smatraju kao prihvatanje,  tj. saglasnost Agenta za zaključivanje ugovora sa Upravnikom po odredbama i uslovima ove ponude.

U trenutku prihvatanja, Ugovoru je dodeljen jedinstveni broj.

1. PREDMET UGOVORA 

1.1 Upravnik daje uputstva, a Agent preuzima obavezu za sebe i na račun Upravnika, da će privući korisnike za upotrebu servira upravljanja društvenim mrežama i aplikacijama za poruke POSTOPLAN, koji je u vlasništvu Upravnika. Usluga upravljanja društvenim mrežama i aplikacijama za poruke POSTOPLAN se odnosi na sajtove i mobilne aplikacije u vlasništvu Upravnika.

1.2 Privlačenje korisnika se sprovodi postavljanjem hipertekst veza ili delova sajta Upravnika ili drugih materijala koje Upravnik pruži sajtu agenta ili legalnim slanjem e-poruka koje sadrže veze.

2. PRAVA I OBAVEZE STRANA

2.1. Upravnik mora:

2.1.1. Osigurati operativnost POSTOPLAN sistema upravljanja društvenim mrežama i aplikacijama za poruke instaliranih na sajt Upravnika, informisati Agenta o mogućim promenama u sistemu. 

2.1.2. Registrovati Agenta kao partnera na sajtu Upravnika i dodeliti mu individualni kod za identifikaciju.

2.1.3. Organizovati dnevnike razgovora korisnika sa sajta Agenta na sajt Upravnika i takođe kontrolisati prodaje usluga korisnicima koje su rezultat takvih razmena.

2.1.4. Platiti naknadu agentu u vidu sume utvrđene u skladu sa Odeljkom 3 ovog Ugovora. 

2.1.5. Pružiti savete o funkcionisanju POSTOPLAN sistema za upravljanje društvenim mrežama i aplikacijama za poruke koji su neophodni za izvršavanje dužnosti Agenta tokom radnih sati Upravnika e-porukom.

2.1.6. Zahtevati od Agenta da zaustavi svaku akciju obmanjivanja korisnika u progledu prirode sajta Upravnika i njegovih funkcija.

2.1.7. Odbiti izvršenje ugovora bez plaćanja naknade Agentu u slučaju kršenja stava 2.2.6 - 2.2.10 ovog ugovora.

2.1.8. Upravnik ima pravo da samostalno izmeni uslove ugovora uz obavezno obaveštavanje Agneta putem e-pošte ne kasnije od mesec dana pre stupanja na snagu ovih izmena.

2.1.9. Upravnik ima pravo da jednostrano raskine ugovor sa Agentom bez objašnjavanja razloga obaveznom e-porukom i plaćanjem zaostalih naknada, u skladu sa utvđenom procedurom.

2.2. Agent mora:

2.2.1. Postaviti hipertekst veze, delove sajta Upravnika ili drugih materijala pruženih od strane Upravnika na njihovim sajtovima i uputiti korisnike na POSTOPLAN servis upravljanja društvenim mrežama i aplikacijama za poruke koji je u vlasništvu Upravnika.

2.2.2 Postaviti delove sajta Upravnika bez bilo kakvih promena u izgledu i principima funkcionisanja.

2.2.3. Svim raspoloživim sredstvima ohrabriti posetioce sajta Agenta na korišćenje usluge upravljanja društvenim mrežama i aplikacijama za poruke POSTOPLAN. 

2.2.4. Odmah informisati Upravnika o svim neuspesima, netačnostima i greškama u sistemu POSTOPLAN.

2.2.5. Po Upravnikovom zahtevu, pružiti izveštaj o aktivnostima sprovedenim u cilju promocije POSTOPLAN usluge upravljanja društvenim mrežama i aplikacijama za poruke.

2.2.6. Ne treba da šalje e-poruke i druge poruke Internet korisnicima bez njihovog izričitog slaganja.

2.2.7. Ne sme uključiti u vezu e-poštu ili druge tipove SPAM-a.

2.2.8. Ne treba stvarati parazitski teret na sajt Upravnika. Parazitski teret podrazumeva tranziciju na sajt Upravnika koja nije u svrhu poručivanja usluga za lične potrebe posetioca sajta agenta, već služi za veštačko poboljšanje učinka Agenta ili umanjenje učinka sajta Upravnika.

2.2.9. Also not to create any copies of the Principal’s websites. Ne sme koristiti promociju domena usluga Upravnika čija imena su slična imenima sajtovima Upravnika. Takođe, ne sme praviti bilo kakve kopije sajtova Upravnika.

2.2.10. Uzdržati se od preduzimanja bilo kojih dela zabranjenih zakonom, kao i bilo kojih dela koja mogu prouzrokovati štetu reputaciji firme Upravnika i/ili zbog koje Upravnik može biti uključen u pravne procedure, čiji su subjekti, ali ne samo to, rasprave sa korisnicima, rasprave sa državnim vlastima u pogledu oporezivanja Agenta, kao i potreba za dobijanje dozvola Agenta za sprovođenje aktivnosti.

3. KOMPENZACIJA AGENTA. UGOVORNA PORAVNANJA

3.1. Nagrada Agentu za privlačenje klijenata će biti isplaćena od strane Upravnika za kupovine VIP statusa, koji proizilazi kao rezultat klika na vezu Agenta sa sajtom Upravnika. VIP status je prilika za korišćenje napredne funkcije sajta.

3.2. Za računanje naknade Agenta, kupovine VIP statusa se prihvataju za vremenski period od: 15, 30, 90, 180, 365 dana ili doživotno.

3.3. Visina naknade Agenta se računa kao uplata za kupovinu VIP statusa na sajtu Upravnika. Suma naknade Agenta je prikazana u administrativnom delu sajta Upravnika. Prijavljujete i plaćate poreze u sopstvenoj zemlji. Uvećanje u visini naknade Agenta može biti naknadno dogovoreno u privatnosti.

3.4. Upravnik pruža Agentu informacije o naknadi dobijenoj od kupovina VIP statusa kroz veze Agenta u realnom vremenu na ličnom nalogu Agenta na sajtu Upravika.

3.5. Isplata naknade Agenta se sprovodi na Agentov zahtev, isplaćuje se na Agentov lični račun. Uslovi ovih uplata su navedeni na ličnom nalogu Agenta. Uplata se vrše transferom sredstava u skladu sa detaljima plaćanja Agenta koji su navedeni na ličnom nalogu.

3.6. Prihvatanjem uslova ove ponude, Agent potvrđuje da je pročitao/la uslove programa agenta.

3.7 Ukoliko je dostupna suma naknade agenta manja od minimalne sume (minimalna suma isplate je određena na ličnom nalogu na sajtu Upravnika), Upravnik ima pravo vršenja plaćanja u vremenu kada ukupna suma naknade Agenta premaši minimalnu sumu.

4. POSEBNI USLOVI

4.1. Potvrda volje Agenta vršenjem dela određenih u poslednjoj preambuli Ugovora, kao i dalja upotreba jedinstvenih podataka za pristup ličnom nalogu Agenta na sajt upravnika, pod čime se podrazumevaju određene pravne akcije koje mogu biti izvedene u okviru sprovođenja Ugovora, Strane prepoznaju kao analogiju ručnog potpisa osobe ovlašćene za zaključivanje i sprovođenje Ugovora u ime Agenta.

4.2. Na zahtev Upravnika, Agent je u obavezi da potpiše i pošalje u pisanoj formi, u roku od 5 radnih dana, tekst dokumenata koji opravdavaju sprovođenje ovog Ugovora.

4.3. Agent se obavezuje da će na vreme obavestiti Upravnika o promenama detalja Agenta i osobe ovlašćene za izvršenje Ugovora u njegovo ime.

4.4. Ukoliko se otkrije da je Agent pružio lažne podatke tokom procedure registracije ili tokom sprovođenja ovog Ugovora, Upravnik ima pravo da zahteva pružanje odgovarajućih dokumenata koji potvrđuju podatke o Agentu i/ili da odbije sprovođenje Ugovora bez plaćanja bilo kakve nadoknade Agentu.

5. ODGOVORNOST STRANA 

5.1. U slučaju neispunjavanja ili nepravilnog ispunjavanja obaveza, strane su odgovorne u smislu određenom od strane trenutnog zakona Republike Estonije. 

6. OKOLNOSTI VIŠIH SILA

6.1. Strane su izuzete od odgovornosti za neuspeh u izvršavanju ili nepravilnom izvršavanju obaveza ovog Ugovora ukoliko je to posledica okolnosti više sile i ukoliko su takve okolnosti direktno uticale na izvršavanje obaveza iz ovog Ugovora, a u isto vreme uslov ispunjenja obaveza iz ovog ugovora se odlaže proporcionalno vremenu tokom koga su ove okolnosti postojale.

6.2. Strana kod koje je došlo do nemogućnosti izvršenja obaveza iz ovog Ugovora je u obavezi da obavesti drugu stranu u pisanoj formi o okolnostima zbog kojih je do toga došlo u roku od 3 radna dana od datuma ovih okolnosti. 

7. POSTUPAK REŠAVANJA SPOROVA

7.1 Svi sporovi iz ovog Ugovora će biti rešenji pregovorom.

7.2 Ukoliko nije moguće rešiti spor pregovorima, spor će se tretirati u skladu sa zakonom Republike Estonije i biće prosleđen Arbitražnom sudu Estonije.

8. USLOVI UGOVORA

8.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu od trenutka prihvatanja od strane Agenta i važi jednu kalendarsku godinu od datuma prihvatanja. Ukoliko se nijedna strana ne izjasni o nameri prekida Ugovora najmanje 30 dana pre njegovog isteka, ugovor se automatski obnavlja za tekuću kalendarsku godinu.

8.2 Bilo koja strana može jednostrano i vansudski odbiti sprovođenje ovog Ugovora obaveštavajući drugu stranu pisanim putem 30 dana pre datuma isteka. Obaveze Strana se završavaju nakon ispunjenja svih obaveza određenih Ugovorom.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. Nijedna od Strana ovog Ugovora ne može ni na koji način preneti svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti druge Strane.

9.2. Komunikacija između strana, kao i razmena informacija i obaveštenja, se sprovodi putem e-poruka određenih u ovom Ugovoru.

9.3. Strane će biti upravljane trenutnim zakonom Republike Estonije po svim pitanjima koja nisu regulisana ovim Ugovorom.

10. DETALJI UPRAVNIKA

Ime: POSTOPLAN OU

Adresa: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412.