Oferta umowy dotyczącej usług przyciągania klientów

WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi oficjalną pisemną ofertę publiczną POSTOPLAN OU, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w Estonii pod numerem 14726315 z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412, zwanej dalej Zleceniodawcą, mówiącej o zawarciu Umowy dotyczącej Usług Przyciągania Klientów (zwanej dalej Umową).

Osoba przyjmująca ofertę nosi miano “Agenta”, który nawiązał stosunki umowne ze Zleceniodawcą na warunkach określonych poniżej.

Agent i Zleceniodawca noszą wspólne miano “Strony” i określani są wspólnie jako “Strony” umowy agencyjnej. Umowę uważa się za zawartą od momentu akceptacji.

Fakt kliknięcia przycisku “Rejestracja” podczas rejestracji na stronie internetowej przez Zleceniodawcę Strony uznawany jest za akceptację, czyli zgodę Agenta na zawarcie umowy agencyjnej ze Zleceniodawcą na warunkach niniejszej oferty.

W momencie akceptacji, Umowie nadawany jest unikalny numer.

1. PODMIOT KONTRAKTU

1.1 Zleceniodawca nadaje zlecenia, a Agent przyjmuje na siebie obowiązek, w swoim imieniu i na koszt Zleceniodawcy, przyciągnięcia klientów do korzystania z usługi zarządzania sieciami społecznościowymi i komunikatorami POSTOPLAN, których właścicielem jest Zleceniodawca. Usługa zarządzania sieciami społecznościowymi i komunikatorami POSTOPLAN to serwisy internetowe i aplikacje mobilne będące własnością Zleceniodawcy.

1.2 Przyciąganie klientów odbywa się poprzez umieszczanie linków hipertekstowych lub części strony internetowej Zleceniodawcy albo innych materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę na stronach internetowych Agenta, lub poprzez legalne wysyłanie wiadomości e-mail zawierających linki.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

2.1. Do obowiązków zleceniodawcy należą:

2.1.1. Zapewnienie funkcjonalności sieci społecznościowej POSTOPLAN i systemu zarządzania komunikatorami zainstalowanymi na stronach Zleceniodawcy, poinformowanie Agenta o ewentualnych zmianach w systemie.

2.1.2. Rejestracja Agenta jako partnera na stronie internetowej Zleceniodawcy i przypisanie mu indywidualnego kodu identyfikacyjnego.

2.1.3. Organizacja zapisów konwersji klientów ze stron internetowych Agenta na stronę Zleceniodawcy, a także kontrola sprzedaży faktycznej usług dokonywanych przez klientów w wyniku takich przejść.

2.1.4. Wynagradzanie agenta w sposób i w wysokości ustalonej zgodnie z punktem 3 niniejszej Umowy.

2.1.5. Udzielanie porad w zakresie obsługi serwisu społecznościowego POSTOPLAN i systemu zarządzania komunikatorami, niezbędnych do wykonywania obowiązków Agenta, w godzinach pracy Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.1.6. Wymaganie od Agenta zaprzestania wszelkich działań wprowadzających użytkownika w błąd co do charakteru strony internetowej Zleceniodawcy i jej właściwości.

2.1.7. Odmowa wykonania umowy bez zapłaty wynagrodzenia Agenta w przypadku naruszenia przez niego pkt 2.2.6 - 2.2.10 niniejszej umowy.

2.1.8. Zleceniodawca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków umowy z obowiązkowym powiadomieniem Agenta pocztą elektroniczną nie później niż na miesiąc przed wejściem zmian w życie.

2.1.9. Zleceniodawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z Agentem bez podania przyczyn z obowiązkowym powiadomieniem Agenta drogą mailową i zapłatą należnego wynagrodzenia zgodnie z ustaloną procedurą.

2.2. Do obowiązków agenta należą:

2.2.1. Zamieszczanie linków hipertekstowych, części strony internetowej Zleceniodawcy lub innych materiałów dostarczanych przez Zleceniodawcę na jego stronach, kierujących klientów do sieci społecznościowej POSTOPLAN i usługi zarządzania komunikatorami, których właścicielem jest Zleceniodawca.

2.2.2 Zamieszczanie części strony internetowej Zleceniodawcy bez żadnych zmian w wyglądzie i zasadach działania tych części.

2.2.3. Zachęcanie odwiedzających strony Agenta wszelkimi dostępnymi środkami do korzystania z usługi zarządzania sieciami społecznościowymi i komunikatorami POSTOPLAN.

2.2.4. Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o wszelkich awariach, nieścisłościach i błędach w systemie POSTOPLAN.

2.2.5. Przedstawianie raportu z działań podjętych w celu promocji serwisu społecznościowego POSTOPLAN i usług zarządzania komunikatorami na żądanie Zleceniodawcy.

2.2.6. Niewysyłanie e-maili i innych wiadomości internautom bez ich wyraźnej zgody.

2.2.7. Nieangażowanie się w spam odsyłaczami, wiadomościami e-mail, ani innymi jego rodzajami.

2.2.8. Nietworzenie pasożytniczego obciążenia na stronie internetowej zleceniodawcy. Obciążenie pasożytnicze oznacza przejście na stronę Zleceniodawcy, dokonane nie w celu zamawiania usług na osobiste potrzeby osób odwiedzających strony internetowe Agentów, ale w celu sztucznego zawyżenia wydajności Pośrednika lub zmniejszenia wydajności strony Zleceniodawcy.

2.2.9. Niestosowanie do promocji domen usług Zleceniodawcy, których nazwy są zgodne z nazwami witryn internetowych Zleceniodawcy. Nie należy również tworzyć żadnych kopii witryn internetowych Zleceniodawcy.

2.2.10. Powstrzymanie się od jakichkolwiek działań zabronionych przez prawo, a także wszelkich działań, które mogą naruszyć reputację biznesową Zleceniodawcy i/lub Zleceniodawca może być zaangażowany w postępowanie sądowe, którego przedmiotem będą m.in.: spory dotyczące praw do wyników działalności intelektualnej i/lub środków indywidualizacji, spory z konsumentami, spory z organami państwowymi dotyczące opodatkowania Pośrednika, a także konieczność uzyskania przez Agenta zezwoleń na prowadzenie działalności.

3. WYNAGRODZENIE AGENTA. ROZLICZENIA UMOWNE

3.1. Wynagrodzenie Agenta za pozyskanie klientów zostanie wypłacone przez Zleceniodawcę za zakupy o statusie VIP, które nastąpiły w wyniku kliknięcia w link Agenta do strony Zleceniodawcy. Status VIP daje możliwość skorzystania z zaawansowanych funkcji serwisu.

3.2. Aby obliczyć stawkę Agenta, zakupy o statusie VIP są akceptowane na dowolny okres: 15, 30, 90, 180, 365 dni lub Dożywotnio.

3.3. Kwota wynagrodzenia Agenta liczona jest jako zapłata za zakup statusu VIP na stronach internetowych Zleceniodawcy. Wysokość wynagrodzenia Agenta jest wskazana w części administracyjnej strony internetowej Zleceniodawcy. Deklarujesz i płacisz podatki we własnym kraju. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia Agenta może być dodatkowo negocjowane w trybie prywatnym.

3.4. Zleceniodawca przekazuje Agentowi informacje o jego/jej wynagrodzeniu otrzymanym z tytułu zakupów statusu VIP za pośrednictwem linków Agenta w czasie rzeczywistym na koncie osobistym Agenta na stronie internetowej Zleceniodawcy.

3.5. Wypłata wynagrodzenia Agentowi następuje na wniosek Agenta, na koncie osobistym Agenta. Warunki tych płatności są określone na koncie osobistym Agenta. Płatności dokonywane są poprzez przelewanie środków na dane płatnicze Agenta wskazane na koncie osobistym.

3.6. Akceptując warunki niniejszej oferty, Agent potwierdza, że zapoznał(a) się z warunkami programu agencyjnego.

3.7 W przypadku, gdy wysokość dostępnej prowizji agenta jest mniejsza niż kwota minimalna (minimalna kwota płatności jest określona na koncie osobistym w serwisie internetowym Zleceniodawcy), Zleceniodawca ma prawo dokonać płatności w okresie, w którym łączna kwota prowizji agenta przekracza kwotę minimalną.

4. WARUNKI SZCZEGÓLNE

4.1. Potwierdzenie woli Agenta poprzez wykonanie czynności określonych w ostatnim paragrafie wstępu Umowy, a także dalsze wykorzystanie unikalnego loginu i hasła w celu uzyskania dostępu do osobistego konta Agenta w serwisie internetowym Zleceniodawcy, za pomocą których można dokonać pewnych prawnie istotnych czynności być dokonane w ramach wykonywania Umowy Strony uznają za analogię własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do zawarcia i wykonywania Umowy w imieniu Agenta.

4.2 Na żądanie Zleceniodawcy, Agent jest zobowiązany do podpisania i przesłania w ciągu 5 dni roboczych tekstu dokumentów uzasadniających zawarcie Umowy w formie papierowej.

4.3. Agent zobowiązuje się do terminowego powiadamiania Zleceniodawcy o wszelkich zmianach danych Agenta i osoby upoważnionej do wykonywania Umowy w jego imieniu.

4.4 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informacji podanych przez Agenta podczas procedury rejestracji lub w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Zleceniodawca ma prawo zażądać dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających informacje o Agencie i/lub odmówić wykonania Umowy bez wypłacania jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Agenta.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

5.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, strony ponoszą odpowiedzialność w sposób określony w obowiązującym ustawodawstwie Republiki Estonii.

6. DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

6.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli było ono następstwem działania siły wyższej i jeżeli okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jednocześnie termin wykonania zobowiązania wynikający z niniejszej Umowy jest odroczony proporcjonalnie do czasu, w którym zaistniały takie okoliczności.

6.2. Strona, dla której powstała niemożność wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę w formie pisemnej o zaistnieniu takich okoliczności w terminie trzech dni roboczych od dnia zaistnienia tych okoliczności.

7. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

7.1 Wszystkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji.

7.2 Jeżeli nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporu w drodze negocjacji, spór zostanie rozpatrzony zgodnie z ustawodawstwem Republiki Estonii i przekazany do Sądu Arbitrażowego Estonii.

8. WARUNKI UMOWY

8.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej akceptacji przez Agenta i obowiązuje przez 1 rok kalendarzowy od daty akceptacji. W przypadku, gdy żadna ze stron nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem niniejszej umowy nie zgłosi zamiaru rozwiązania umowy, umowa jest automatycznie odnawiana na każdy kolejny rok kalendarzowy.

8.2 Każda ze stron może odmówić wykonania niniejszej Umowy jednostronnie i pozasądowo, powiadamiając o tym drugą stronę na piśmie na 30 dni przed przewidywaną datą wypowiedzenia. Zobowiązania Stron wygasają po wykonaniu wszystkich zobowiązań określonych w Umowie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie może w jakikolwiek sposób przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

9.2. Korespondencja między Stronami, a także wymiana informacji i powiadomień odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w niniejszej Umowie.

9.3. Strony będą podlegać obowiązującemu ustawodawstwu Republiki Estonii we wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową.

10. DANE SZCZEGÓŁOWE ZLECENIODAWCY

Nazwa: POSTOPLAN OU

Adres: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412.