Nabídka dohody o získávání zákazníků

PREAMBULE

Tento dokument je oficiální písemnou veřejnou nabídkou společnosti POSTOPLAN OU, společnosti s ručením omezeným registrované v Estonsku pod číslem 14726315 se sídlem: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412, dále jen příkazce, uzavírá Smlouvu o službách přitahování zákazníků (dále jen smlouva).

Osoba přijímající nabídku je považována za „Zástupce“, který uzavřel smluvní vztahy s příkazcem za podmínek stanovených níže.

Zástupce a zmocněnec budou samostatně označováni jako „strana“ a společně jako „strany“ dohody o zastoupení. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí.

Skutečnost, že během registrace na webové stránce zmocnitele kliknete na tlačítko „Registrovat“, strany uznávají jako přijetí, tj. Souhlas Zástupce s uzavřením smlouvy o zastoupení se zmocnitelem za podmínek této nabídky.

V okamžiku přijetí je dohodě přiděleno jedinečné číslo.

1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1.1 Příkazce dává pokyn a zmocněnec přebírá povinnost svým jménem a na náklady zmocnitele přilákat zákazníky k využívání služeb správy sociálních sítí a messengerů POSTOPLAN, které zmocněnec vlastní. Službou správy sociálních sítí a messengerů POSTOPLAN se rozumí webové stránky a mobilní aplikace vlastněné zmocnitelem.

1.2 Přilákání zákazníků se uskutečňuje umístěním hypertextových odkazů nebo částí webových stránek zmocnitele nebo jiných materiálů poskytnutých zmocněncem na webové stránky agenta nebo legálním zasíláním e-mailů obsahujících odkazy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

2.1. Příkazce musí:

2.1.1. Zajistit funkčnost sociální sítě POSTOPLAN a systému správy messengerů nainstalovaného na webových stránkách zmocnitele, informuje spotřebitele o možných změnách v systému.

2.1.2. Zaregistruje Agenta jako partnera na webových stránkách zmocnitele a přiřadí mu individuální identifikační kód.

2.1.3. Uspořádává záznamy o konverzích zákazníků z webových stránek Agenta na webové stránky zmocnitele a také kontrolujte skutečný prodej služeb uskutečněných zákazníky v důsledku těchto přechodů.

2.1.4. Vyplácení odměny agentovi způsobem a částkou stanovenou v souladu s částí 3 této smlouvy.

2.1.5. Poskytne e-mailem rady ohledně provozu sociální sítě POSTOPLAN a systému správy messengerů, které jsou nezbytné pro plnění povinností Agenta, v pracovní době zmocnitele.

2.1.6. Vyžadujte, aby agent zastavil jakékoli akce zavádějící uživatele, pokud jde o povahu webových stránek zmocnitele a jeho vlastností.

2.1.7. Odmítnout uzavřít smlouvu bez zaplacení odměny Agentovi v případě, že tento poruší pravidla 2.2.6 - 2.2.10 této smlouvy.

2.1.8. Příkazce má právo jednostranně změnit podmínky smlouvy s povinným e-mailovým oznámením Agentovi nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti těchto změn.

2.1.9. Zplnomocněnec má právo jednostranně ukončit smlouvu s Agentem bez vysvětlení důvodů s povinným e-mailovým oznámením Agenta a výplatou splatné odměny v souladu se stanoveným postupem.

2.2. Agent musí:

2.2.1. Umístit hypertextové odkazy, části webových stránek zmocnitele nebo jiné materiály poskytované zmocnitelem na jejich stránky, které přesměrovávají zákazníky na sociální síť POSTOPLAN a službu správy messengerů ve vlastnictví zmocnitele.

2.2.2 Umístit části webových stránek zmocnitele bez jakýchkoli změn ve vzhledu a pracovních principech těchto částí.

2.2.3. Jakýmikoli dostupnými prostředky vyzvat návštěvníky webových stránek Agenta, aby využívali službu správy sociálních sítí a poslů POSTOPLAN.

2.2.4. Okamžitě informovat příkazce o všech poruchách, nepřesnostech a chybách v systému POSTOPLAN.

2.2.5. Na žádost zmocnitele podat zprávu o činnostech prováděných za účelem propagace sociální sítě a služby správy messengerů POSTOPLAN.

2.2.6. Neposílat e-maily a další zprávy uživatelům internetu bez jejich výslovného souhlasu.

2.2.7. Nezapojovat se do odkazů, pošty nebo jiných typů SPAMU.

2.2.8. Nevytvářet parazitické zatížení na webových stránkách zmocnitele. Parazitickým zatížením se rozumí přechod na webové stránky zmocnitele, který není proveden za účelem objednání služeb pro osobní potřebu návštěvníků webových stránek agentů, ale k umělému nafouknutí výkonu Agenta nebo ke snížení výkonu webové stránky zmocnitele.

2.2.9. Nepoužívat k propagaci domén služeb zmocnitele, jejichž jména jsou shodná se jmény webů zmocnitele. Rovněž nevytvářet žádné kopie webů zmocnitele.

2.2.10. Zdržet se jakýchkoli akcí zakázaných zákonem, jakož i jakýchkoli kroků, které mohou mít za následek poškození obchodní pověsti zmocnitele a/nebo zmocněnce, mohou být zapojeni do soudních řízení, jejichž předmětem je mimo jiné: jsou spory o práva na výsledky intelektuální činnosti a/nebo prostředky individualizace, spory se spotřebiteli, spory se státními orgány týkající se zdanění Agenta, jakož i potřeba, aby Agent získal povolení k výkonu činnosti.

3. NÁHRADA AGENTOVI. SMLUVNÍ VYROVNÁNÍ

3.1. Odměnu Agenta za přilákání klientů zaplatí Zájemce za nákup VIP statusu, ke kterému došlo v důsledku kliknutí na odkaz Agenta na web Zájemce. VIP status je příležitost využívat pokročilé funkce webu.

3.2. Pro výpočet poplatku Agenta jsou nákupy VIP statusu přijímány na jakékoli časové období: 15, 30, 90, 180, 365 dní nebo doživotně.

3.3. Výše poplatku Agenta se počítá jako platba za nákup VIP statusu na webových stránkách zmocnitele. Výše poplatku Agenta je uvedena v administrativní části webových stránek zmocnitele. Ve své zemi přiznáváte a platíte daně. Zvýšení výše poplatku Agenta lze sjednat dodatečně soukromě.

3.4. Zplnomocněný zástupce poskytuje Agentovi informace o své odměně obdržené za nákup VIP statusu prostřednictvím odkazů Agenta v reálném čase v osobním účtu Agenta na webových stránkách zmocnitele.

3.5. Výplata odměny Agentovi se provádí na žádost Agenta, vystavenou na osobním účtu Agenta. Podmínky těchto plateb jsou uvedeny v osobním účtu Agenta. Platby se provádějí převodem finančních prostředků na platební údaje agenta uvedené na osobním účtu.

3.6. Přijetím podmínek této nabídky Agent potvrzuje, že si přečetl podmínky programu agenta.

3.7 Je-li výše dostupného poplatku agenta nižší než minimální částka (minimální částka platby je uvedena v osobním účtu na webových stránkách zmocnitele), má zmocnitel právo provést platbu v období, kdy kumulovaná výše poplatku agenta přesahuje minimální částku.

4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

4.1. Potvrzení vůle Agenta provedením akcí uvedených v posledním odstavci preambule Smlouvy, jakož i dalším použitím jedinečného přihlašovacího jména a hesla pro přístup k osobnímu účtu Agenta na webových stránkách zmocnitele, pomocí kterého mohou být prováděny určité právně významné akce být prováděny v rámci plnění Smlouvy, uznávají Strany jako analogii vlastnoručního podpisu osoby oprávněné uzavřít a vykonat Smlouvu jménem Agenta.

4.2 Na žádost příkazce je agent povinen podepsat a zaslat do 5 pracovních dnů text dokumentů odůvodňujících provedení této smlouvy v listinné podobě.

4.3. Agent se zavazuje včas informovat příkazce o jakýchkoli změnách v podrobnostech agenta a osoby oprávněné k provádění dohody jeho jménem.

4.4 Pokud se zjistí, že Agent poskytl nepravdivé informace během registračního řízení nebo během provádění této Smlouvy, má příkazce právo požadovat poskytnutí příslušných dokladů potvrzujících informace o Agentovi a/nebo odmítnout provedení Smlouvy bez zaplacení jakýkoli poplatek Agentovi.

5. ODPOVĚDNOST STRANY

5.1. V případě neplnění nebo nesprávného plnění povinností odpovídají smluvní strany způsobem stanoveným platnými právními předpisy Estonské republiky.

6. VYŠŠÍ MOC OKOLNOSTI

6.1. Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za neplnění nebo nesprávné plnění povinností vyplývajících z této dohody, pokud k tomu došlo v důsledku okolností vyšší moci a pokud tyto okolnosti přímo ovlivnily plnění povinností podle této dohody, zároveň lhůta pro splnění závazky podle této dohody se odkládají úměrně době, během níž takové okolnosti existovaly.

6.2. Strana, pro kterou byla vytvořena neschopnost plnit závazky podle této dohody, je povinna písemně oznámit druhé straně výskyt takových okolností do tří pracovních dnů ode dne těchto okolností.

7. POSTUP ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1 Všechny spory podle této smlouvy budou vyřešeny jednáním.

7.2 Pokud není možné spor vyřešit jednáním, bude spor posouzen v souladu s právními předpisy Estonské republiky a předložen arbitrážnímu soudu Estonska.

8. DOBA DOHODY

8.1 Tato Smlouva vstupuje v platnost okamžikem jejího přijetí Agentem a je platná po dobu 1 kalendářního roku od data přijetí. V případě, že žádná ze stran nejpozději 30 dní před vypršením platnosti této smlouvy neprohlásí svůj úmysl smlouvu ukončit, smlouva se automaticky obnovuje pro každý následující kalendářní rok.

8.2 Kterákoli ze stran může odmítnout jednostranně a mimosoudně provést tuto dohodu písemným oznámením druhé straně 30 dní před očekávaným datem ukončení. Povinnosti smluvních stran zanikají splněním všech povinností stanovených ve smlouvě.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Žádná ze stran této dohody nesmí žádným způsobem převést svá práva a povinnosti podle této dohody na třetí strany bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

9.2. Korespondence mezi stranami, jakož i výměna informací a oznámení, se uskutečňují prostřednictvím e-mailů uvedených v této dohodě.

9.3. Strany se budou řídit platnými právními předpisy Estonské republiky ve všech otázkách, které tato dohoda neupravuje.

10. HLAVNÍ PODROBNOSTI

Název: POSTOPLAN OU

Adresa: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412.